Select Page

Rahandusministeeriumis valminud analüüs soovitab värvata avalikku teenistusse rohkem teistest rahvustest inimesi. Selleks koostati ettepanekud, et tõsta muukeelse elanikkonna, eriti noorte teadlikkust avalikus sektoris töötamise võimaluste kohta.

Võttes arvesse tööealise elanikkonna vähenemist ja sellest tulenevaid väljakutseid töötajate värbamisel on oluline panustada muukeelse elanikkonna kaasamisse ja teavitustöösse tööjõuturul.  Riigi teenistuses on palju huvitavaid väljakutseid politseinikest, päästjatest kuni analüütikute ja IT-spetsialistideni. Samas töötab avalikus teenistuses vaid 10,8 protsenti teisest rahvusest inimesi .

Selleks, et julgustada teistest rahvustest inimesi, eriti noori kandideerima, tuleb teha aktiivsemalt teavitustööd. Koostatud ettepanekute põhjal tuleb teha tihedamat koostööd gümnaasiumite ja ülikoolidega, mõelda läbi täiendhariduse võimalused sh erialase eesti keele õpetamisel ning teavitada aktiivsemalt potentsiaalseid kandidaate töö võimalustest nende eelistatud meediakanalite kaudu. Samuti on toetavateks meetmeteks näiteks erinevad mentorlus- ja praktikaprogrammid.

Loe lähemalt: https://www.rahandusministeerium.ee/et/uudised/minister-aab-avalikku-teenistusse-oodatud-tootama-teistest-rahvustest-inimesed